Regulamin serwisu

REGULAMIN

Właścicielem Serwisu internetowego www.panitereska.pl jest „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
kod 80-339, przy ul. Adm. Dickmana 14/15.

Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez:

 • pocztę elektroniczną pod adresem teresa@panitereska.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 549 11 30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

§ 1. Definicje.

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników; ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Serwis – strona internetowa www.panitereska.pl
 3. Administrator – Agencja Społem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5, 02-691
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Konto – przydzielona Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w Serwisie,
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu,
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną za zgodą Użytkownika polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi przez Administratora informacji handlowych w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. Polityka Prywatności – dokument udostępniany w Serwisie, zawierający informacje o gromadzeniu i ochronie danych osobowych Użytkowników Serwisu,
 9. Usługi – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis bezpłatnie dostarcza Usługi w formie udostępniania funkcjonalności Serwisu, o których mowa w ust 6. 
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie z dostępnym połączeniem z siecią Internet,
  2. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającą zapis plików Cookies;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 3. W przypadku niespełniania przez urządzenie Użytkownika wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 4. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.
 5. Administrator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.  Jednocześnie Administrator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 6. Administrator za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego założenie Konta w Serwisie,
  3. prowadzeniu Konta w Serwisie,
  4. świadczeniu usługi Newsletter.
 7. Umowa:
  1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą założenia Konta,
  3. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta,
  4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newsletter lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie jest dostępna dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 9. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 10. Założenie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie komentarzy oraz przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone treści są moderowane przez Administratora i publikowane na stronie internetowej Serwisu po ich zaakceptowaniu. Użytkownik może zamieścić w Serwisie wyłącznie treści, które są wynikiem jego osobistej twórczości, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych oraz do których przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w internecie.
 11. Usługa Newsletter jest dostępna po przesłaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz aktywowaniu odpowiedniego pola w interaktywnym formularzu znajdującym się w Serwisie. Rezygnacja z Usługi przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie.
 12. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług:
  1. w formie elektronicznej na adres e-mail teresa@paniterteska.pl
  2. telefonicznie pod numerem 22 549 11 30
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź zawierająca sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika lub listownie.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2017 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa, rozwoju technologii internetowej lub rozwoju Serwisu.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Serwisu przez 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu.
 4. W tym czasie Użytkownik ponownie musi zaakceptować albo odmówić akceptacji Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na treść zmienionego Regulaminu ma prawo do rezygnacji z korzystania z Usług w każdym momencie, na zasadach określonych w §2 ust. 7 Regulaminu.